Popular Articles

ระบบบริหารและจัดการของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  • เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รับทราบและปฏิบัติตามสายงาน
  • เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รับทราบบทบาทภาระความรับผิดชอบการทำงาน
  • มีระบบประเมินผลการปฏิบัติ ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงาน มีการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง    บุคลากรมีการยอมรับ มีการระดมสมองเพื่อหาแนวคิดร่วมกันในการดำเนินเพื่อให้ระบบการทำงาน  สอดคล้องต่อเนื่องกัน

การบริการ

         นักศึกษา / คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้รับทราบขั้นตอนการให้บริการ มีการแจ้งข่าวสารเมื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลการให้บริการผ่านสื่อต่าง ๆ  ส่งผลให้นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เกิดความพึงพอใจในการให้บริการและเกิดความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากขึ้น

อุปกรณ์สนับสนุน

         จัดทำสื่อการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ที่มีความทันสมัย สวยงาม เป็นที่ชื่นชอบของนักศึกษา คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่

ข้อมูลเพื่อผู้ใช้บริการ

  • ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานบริการภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูล และนำมาเผยแพร่ให้กับนักศึกษาได้รับทราบ โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ
  • มีการรับทราบและเพิ่มความเข้าใจข้อมูลการให้บริการ ภายในหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น   ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ให้บริการ  และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการมากขึ้น

สถานที่เพื่อการให้บริการ

         ผู้มาติดต่อ / นักศึกษา สะดวกในการมาติดต่อประสานงาน รวมทั้งให้ความรู้สึกเป็นกันเองกับผู้มาติดต่อ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อไป

การปรับปรุง / ปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

         รวบรวมปัญหา คำติชมและการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ของนักศึกษา  หรือหน่วยงานต่างๆ นำมาเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อไป