Popular Articles

ภาระงาน

          โครงสร้างการบริหารของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา   ได้แบ่งโครงสร้างของการบริหารออกเป็น 4  ฝ่าย ได้แก่

1. งานอำนวยการ

 • งานบริหารและงานธุรการ
 • งานนโยบาย  ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
 • วางแผนและผลิตสื่อการศึกษาตามความต้องการ ในการใช้สื่อการศึกษาของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย
 • จัดเก็บ ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดแยกหนังสือ  เอกสาร
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ
 • รับผิดชอบการเบิกจ่ายของสำนัก
 • รายงานการจัดซื้อพัสดุตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • งานติดตามและประเมินผลการใช้สื่อการศึกษา
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา

2. ผลิตและบริการวัสดุสื่อการศึกษา

 • งานจัดระบบสื่อการศึกษาให้สะดวกในการจัดเก็บและการให้บริการโดยการลงทะเบียนหมวดหมู่ของสื่อ  จัดทำคู่มือการใช้สื่อ
 • ให้บริการการใช้สื่อ  แก่คณาจารย์  นักศึกษา  ให้บริการ การยืม คืน สื่อการศึกษา
 • งานทำสำเนาสื่อการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
 • ให้การผลิตและบริการวัสดุสื่อการเรียนการสอนหรือสื่อสารสนเทศ

3. บริการสารสนเทศ

 • ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • จัดทำสื่อวิดิทัศน์
 • พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 • พัฒนาระบบสารสนเทศ

4. งานวิทยาเขตร่มเกล้า

         ให้บริการการใช้สื่อ  แก่คณาจารย์  นักศึกษา  ให้บริการ การยืม- คืน สื่อการศึกษา