Popular Articles

ประวัติ

          การนำเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอน ทำให้เกิดคุณค่าในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ เป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนของผู้สอน ตลอดจนสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนได้มีการศึกษาเท่าทันกับผู้อื่น ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการศึกษามีหลายรูปแบบที่เป็นการถ่ายทอดความรู้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วิดิทัศน์เพื่อการสอน การใช้แผ่นใสที่ผ่านกระบวนการผลิตที่สร้างความน่าสนใจแก่ผู้เรียน ตลอดจนการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   จากการวิจัยในหลายๆสถาบันการศึกษาพบว่า การนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ มาใช้ พบว่านอกจากจะเป็นการส่งเสริมผู้เรียนแล้ว ยังกระตุ้นให้ผู้สอนมีความกระตือรือร้นที่จะสอน ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
          มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้ตระหนักถึงความต้องการนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน จึงได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมการให้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอนและเป็นศูนย์กลางสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ โดยมีหน้าที่เบื้องต้นในการจัดหาและการบริการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามความต้องการของคณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปรัชญา

" พัฒนา สร้างสรรค์ เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อสังคมเกษมบัณฑิต "
          ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มุ่งให้บริการสื่อการเรียนการสอน สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยการนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษามาตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน ที่ยังผลให้การศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น

ปณิธาน

         มุ่งมั่นในการสนับสนุนและบริการพันธกิจของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างสร้างสรรค์

วิสัยทัศน์

         มุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้มีศักยภาพในการทำงาน ให้การสนับสนุนกิจกรรมและนโยบายต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้บริการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ


พันธกิจ

 • ปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ให้มีพอเพียงต่อการเรียนการสอน และมีความทันสมัยเหมาะสมกับการเรียนการสอน  ที่ยังผลให้การศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น
 • ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการใช้อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนกิจการงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

แผนกลยุทธ์

 • จัดหาและปรับปรุงซ่อมอุปกรณ์ เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน และมีพอเพียงต่อการเรียนการสอน
 • จัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีความทันสมัยเหมาะสมกับการเรียนการสอน ที่ยังผลให้การศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น
 • ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการใช้อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
 • บริการอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนกิจการงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

แผนดำเนินงาน

 1. วางแผนการปรับปรุงและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 2. จัดหาอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ให้มีพอเพียงต่อการเรียนการสอน
 3. วางแผนการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีความทันสมัยเหมาะสมกับการเรียนการสอน  อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ยังผลให้การศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น
 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้นให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อวางแผนการดำเนินงานครั้งต่อไป
 5. ทบทวนขั้นตอนและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน